Reseña sobre El Minotauro en Alcásser

EL MINOTAURO EN ALCASSER. Crimen sádico, voluntad de poder y feminismo de estado

Izenburu hori duen liburuan Alcasser-eko Krimen deritxonaren gorabeherak aztertzen dira, eta hortik hara halako jazoeren zioak, eragileak, ideologiak, etab.

Izan ere, Alcasser-eko krimeneko biktimei egin zitzaizkien askotariko makurkerkiak gixajo biri egoztea hain izan lekuz kanpoa, ezen laster piztu ziren susmoak beste zerbait ote zen-edo eta jende larriagoa ete zan-edo halako egintza lazgarri-izugarriaren atzean.

Libruaren egilea, akabu gaizto-makurra izan zuten nesken adinkidea zen, eta beste asko legez hunkitua eta kordokatua, eta horrek eta jazoeraz ziren jokabide ustelek eraginda kasuaren ingurukoak eta sakoneko zioak aztertu eta espliakatzeko ardura beretu zuen (geroko utziko jokabide halakoaren garrantzia eta bai hartan agertu azartasuna ere)

Ez dira aztertzen oso zehaki eta hubilenetik jazoeraren inguruko gorabeherak, ezpada kontraesanak, itsusikeria eta maneju baldar ezin sinetsizkok, eta hortik abiatuaz, batez ere, boteretsu, boteregurako eta antzekoengan (eta euron ingurukoengan) ikusten ditu ogena, errua eta ankerkeria beltzena.

Eta besterik ez bada ere azpimarragarri da oso estatuen (botere-eukitsuen eskuko direnen) eginkizuna, zeren halako jazoeretan “lanabes” ezinbesteko baitira. Hara hemen egilearen hitzak (hitez hitz barik, aldatuak hona):

“Alde batetik, estatuko buruzagiek eta eukitsuen kastak krimen edo hilketa gaitzesgarrri-izugarriak egiten dituzte, eta estatuak kriminalok batesten; eta, bestetik, herritar sano ororen eginkizuna behar luke: botere sadiko-makurrei aitzi egitea eta herritarren gainean ezarritako sakrifiziozko petxak geldiaraztea; eta ez espero: hitzaileak eurak gerizatu-aldezten dituztenetatik aterabiderik, zeren hori baita: otsoa ipintzea ardiak jagoten; ez da onargarri milaka umeren destinoa izatea: esblabo sexual izatea, organoen sal-erosketako gai izatea eta antzeko makurkeriak. Hau da, instituzio eta hedabideetan uste onak izan barik, irizpide zorrotz eta arrazoizkoaren bitartez arazoaren zioetara ailegatzea; eta alferrikako haserre eta ezinegonak bazter utzita ekinean jarraitzea, horretarako antolakunde herritarrak sortuz eta baliatuaz. Halako krimen izugarriak egin dituztenak epaitu eta kastigatzeko.”

Hemen ezin nei, ezta gura ere, liburuaren edukia laburtu, ezpada helburu da hura irakurtzera bultzatzea; eta hatarako, zertzelada ustez interesgarri batzuk azaltzea.

Eta ildo horretarik hara hemen esalditxo bat, euskal idazle on batek ia orain dela ehun urte idatzia: “baina eguzkiaren azpian gauza osoro barririk, aurrerago inoiz ezagutu ez danik, ba ete dago gero?”.

Hau da, liburuan: boretsuek, zeukaten ahal handia zela tarteko, historian zehar egindako Alcasser-ekoaren antzeko izugarrikerien erakusgarri batzuk azaltzen dira:

*Tiberio enperadorea (Capriko bere “godelekutxoan” non egiazan sexu-markurkeria muturrekoak)

*Hungariako Isabel Bathory (Cahtice-eko gazteluan non zerbitzukoen eta jende xeharen andrazko gazteak porrokatu eta akabatzen aparteko “abilezia” zeukan).

*Sade Markesa (Frantziako Iraultzaren inguruko sasoietan egin zituena bere “ibileratxoak” —hagitz eta sano interesgarria Hidalgo-k “sadiko” horretaz dagien azterketa, zeren erasiten baititu haren alde lotsagabeki egindako alabantzak eta aldezpenak—).

*Eta beste asko, gaur egungo batzuk barne.

Sade-z geroztiko hurbilagokoetara joanez aztertzen ditu beste batzuk ere; eta eurotan sakonkitxo aztertu ere: besteak beste, egungo estatu-feminismoaren eta beste zenbait aldrebeskeriren irozgarri diren Friedrich Nietcsche eta Simone Beauvoir.

Esana dut ez dela nire egitekoa iñori ezer burutan ematea, ezpada liburu interesgarria eta artoso idatzia irakurri dadin iradokitzea.

Beraz, “bi perla” horien gainean, pasarteño baten Hidalgo-k zer dioen aldatuko dut hona (edukia jasoaz, baina ez hitzez hitz):

“Beste teoriko batzuen artean, Sade XVIII. gizaldian, Friedrich Nietcsche XIX.nean, eta Simone Beauvoir XX.enean izan ziren, tradiziozko balioekikoak hautsi eta beste ordena amoral bat ezartzearen aldeko hautua egin zutenak; XXI. gizaldi honetan tamalez, zorigaitzez eta “derigorrean” ezarrita dugu ordena berri hori. Horiek akenduarazi zuten europarren mundu-ikuskera, zeinetan oinarrizko baitziren maitetasuna, egia eta ederraren tasunak, eta horien ordez utzi ziguten mundu egozentriko eta ankerra, non hurkoekin eta besteekin hartu-emanak izaterakoan eragile bakarra baita botere-lehia, botere-borondartea gauzatzea.”

Guztiarekin ere, esan beharrekoa da: gorago zirriborratu baizen egin ez direnak eta beste hainbat zer (hedabiden egitekoa, drogak, hezkuntza, funtzionarioak, etb.) lantzen dira era holistikoan, hau da, elkarrekiko duten zerikusia kontuan izanik; beraz, luza naitekeen arren bego arlo hori horrexetan.

Gorago esana dot egileak liburua hori egitearen garrantzia, eta bai erakutsitako azartasuna ere; zeren, esan den legez, “ofzialki-edo” ezarrita dagoen ildoa (funtsean botere-gosean oinarritutako jokabideak, estatu-feminismoa eta beste hainbat) den “egokia”; batez ere, ahalak dituztenek aldezten dituzten agerkari-baliabideetan; bada, besterik ez bada ere, kontra-iritziak argitaratzeko behar da azartasuna, ze ameneko dizute egingo lepora, deabrutuz, gaitz guztien eragile zarela egotziaz, eta antzeko zeren iturburu bihurtuaz.

Ni liburuko guztiekin bat ez banator ere, oro har bai, eta gura dot esan: liburuan pozarren irakurriko nuela landu balitz, zehazkiago jorratuta, zelan eta ze bidetik orkortu den halako “ildoa” jende arruntarengan. Hau da, hezkuntza-eta aipatzen dira, baina —nire ustez— hor dira “letra-juntatzaile” diruz ondo hornituen ezten-mezu pozoitsuak, eta hortik hara jada —EHko kasuaz ari naiz gehienbat— heldu da «atsa” espresabide herrikoagoetara, halako eran non herritar arrunta noraezean baitabil, zeren ikusten du hurbilenekoetatik ere esaten zaiola —“egoskorkeriatxoak” lagata— onartu-irensteko egia galant bakarra (errimatxoak egiten dituztenak, lehen beste izen batez ezagutzen nituen nik, ze bihurtu dira?: errimak egiteko zerrenda buruz ikasitakok eta euren buruan sartutako ideiatxoak, berba moderñoekin-eta osatuak —ezelako grazia barik, beste gabezia neurri-bako batzuk ez aipatzearren— jaurtitzen dituen pertsonaitxo atzera eragiten diguna askori). Beno, hori arlo hori asko luza daiteke, baina oraingoz horretan errenditzen da.

Eta amaitzeko: lehenago ere esan dut liburua dela arlo asko eta interesgarriak jorratzen diuena, eta horrezaz gain egoki idatzia eta egituratua dela. Hori bai, ez da irri-jarioz irakurtzekoa, ze gaiak ez dira samurrak, egiarekin sarritan gertatzen den legez, zeinak sarritan izaten baitu gordinetik ere.

EL MINOTAURO EN ALCASSER. Crimen sádico, voluntad de poder y feminismo de estado

En el libro de ese título se trata el denominado Crimen de Alcasser,y también los causas, los agentes y las ideologías implicadas en tal acontecimiento.

El que se imputara el Crimen de Alcasser—en el que las victimas sufrieron todo tipo de maldades y perversidades, a dos pobres “desgraciados” era tan inverosímil que pronto surgieron la dudas sobre tal versión y de que probablemente los autores de tal execrable crimen era gente de otro “rango”.

El autor del libro era coetáneo de las chicas que sufrieran tal horrible fin, lo que al igual que a el afecto y conmociono a mucha gente, y debido a eso y las conductas malsanas y corruptas en torno al caso provoco que asumiese la tarea de tratar de examinar y explicar las causas de tal acontecimiento (posteriormente se dirá algo sobre la importancia de tal proceder y de la valentía necesaria para ello)

En el libro no se examinan de un modo muy extenso y detallado los pormenores concretos del caso, sino que se hace hincapié en las contradicciones, las inmoralidades y las manipulaciones más increíbles, y partir de ahí llega a la conclusión que el delito, la culpa y el perverso crimen había de situarlo —sobre todo— en ciertos poderosos, los que tienen ansia de poder y similares (y en sus adláteres)

Por otra parte, es de destacar: el papel importante que juega el estado (subordinado de los poderhabientes y poderosos), debido a que el estado sueles ser un “instrumento” fundamental en tal clase de delitos. He aquí algunas palabras del autor (no literalmente, sino tratando de recoger el significado):

“Por una parte están los que dirigen el estado y la casta de poderhabientes que cometen tal tipo de crímenes horrendos y execrables; por otra parte, la labor de todo ciudadano honrado debería ser: hacer frente a los poderes sádico-criminales y acabar los tributos sacrificiales que se imponen a los ciudadanos; y no esperar soluciones de quienes amparan y dan cobijo a los criminales, ya que eso sería: poner el lobo al cuidado de las ovejas. Esto es, no se ha de confiar en las instituciones y en los medios de comunicación, sino que por medio de criterios concretos y racionales se han de hallar las casusas del problema, dejar de lado la rabia y los malestares que pudieran ser perjudiciales y persistir en la busque da soluciones, creando y valiéndose de organismos populares. Para juzgar y castigar a los que cometen terribles crímenes.”

No pretendo aquí resumir el libro, sino de sugerir de que se lea el libro, para lo que me limitare a de poner de manifiesto algunos pasajes que pudiesen resultar ilustrativos a tal fin.

Y permítaseme citar una frase corta de un buen escritor eusquérico de hace casi cien años: “Pero es de dudar que existe algo totalmente nuevo, que previamente no haya sucedido bajo el Sol, ¡he ahí la duda!”

Esto es, en el libro se pone de manifiesto: a lo largo de la historia, los poderhabientes —por medio del poder y la fuerza que tenían— cometieron crímenes tan horribles como el de Alcasser.

*Tiberio el emperador (En su “refugio” de Capri donde llevo a cabo las perversidades sexuales más extremas)

*Isabel Bathory de Hungría (En el castillo de Cahtice donde tenía una rara “habilidad” para quebrar y matar las féminas jóvenes del servicio y de las clases populares).

*El Marqués de Sade (Llevo a cabo sus “andanzas” en la época de la Revolución Francesa —es sumamente interesante el análisis que realiza Hidalgo de tal “sádico”, pues desmonta las alabanzas “desvergonzadas” que se hacen e hicieron a favor del “Marquesito”—)

*Y otros muchos más, incluidos algunos más actuales.

Entre algunos posteriores a Sade se mencionan y se tratan en profundidad, Friedrich Nietzsche y Simone Beauvoir, que son el soporte y fundamento del feminismo de estado y de otros disparates y sinsentidos.

Ya he mencionado que aquí no se trata de imbuir ninguna idea, sino de animar a que se lea un libro interesante y bien escrito.

Por lo tanto, reproduzco un pequeño pasaje del libro que trata de esas dos “perlas” (no literalmente, pero recogiendo el contenido):

“Entre otros muchos teóricos, fueron Sade el siglo XVIII, Friedrich Nietzsche en el XIX y Simone Beauvoir en el XX los que optaron por romper con los valores tradicionales y establecer un nuevo orden amoral. En el siglo XXI lamentablemente y por desgracia tenemos establecido a la fuerza ese nuevo orden. Fueron ellos los que acabaron con la cosmovisión europea, que se basaba en las cualidades del amor, la verdad y la belleza, y en su lugar nos dejaron un mundo egocéntrico y cruel, donde las relaciones con los demás se basan en la plasmación del ansia y deseo de poder.”

Con todo, he de mencionar que: los asuntos que he mencionado someramente y otros muchos más (el rol de los medios de comunicación, las drogas, la educación, los funcionarios, etc., etc.) se tratan de una forma holística, es decir, teniendo en cuenta las interrelaciones que existen entre ellos; aquí no hay espacio para más, y lo mejor sería acudir al libro.

He apuntado más arriba la importancia de realizar un libro con ese tipo de tratamiento, y también la valentía necesaria para ello, porque —al parecer— la única línea “adecuada” es la establecida oficialmente (fundamentalmente basada en los procederes acordes con el ansia de poder, el feminismo de estado, etc.). Y eso es así, sobre todo, en los canales que protegen y favorecen los que tienen la fuerza y el poder. Por lo tanto, para publicar opiniones que contradigan tal “línea” son necesarios ánimo y valentía, porque el ataque es inmediato, demonizando, imputando ser el origen de todos los males, etc.

Aun estando de acuerdo en líneas generales con el contenido del libro, he de afirmar: que hubiera leído con gusto si se hubiese tratado, con más detalle, cómo y por qué medios se ha generalizado “tal línea” entre las clases populares. Esto es, se menciona la educación y otros factores, pero —a mi parecer y refiriéndome sobre todo al caso de EH— existe la labor de los “junta-letras” bien engrasados de dinero; y partir de ahí “el perfume fétido” se ha extendido a los medios de expresión que eran del ámbito de las clases populares, de tal forma que esos se encuentran desorientados, ya que se les dice que acepten las verdades “auténticas y maravillosas”, dejando de lado las cabezonerías (los que se dedican a juntar rimas —antes se les denominaba con otro nombre—, en que se han convertido?: personajillos que arrojan listas de palabras para hacer rimas e “ideítas” que se les han introducido en la cabeza, carentes de gracia, por no mencionar otras carencias “sin medida; tales personajillos provocan repulsión a mucha gente, y su futuro, pues…). Ese asunto requiera de más espacio, y…

Para terminar: ya he afirmado que en el libro se tratan muchos temas muy interesantes, y que está bien estructurado y escrito. Pero es de destacar: que nos es para leerlo con una sonrisa gozosa, porque los temas que se tratan son ásperos, tal como ocurre a veces con la verdad, el cual frecuentemente también tiene de lo áspero y desagradable.